www.filozofia.org.pl
 
Start

Zaproszeni goście:
  • Krzysztof Michalski (Boston University)
  • Andrzej Szahaj (UMK Toruń)
  • Andrzej Bronk (KUL)
  • Adam Olech (AJD)
  • Wojciech Krysztofiak (USz)
  • Jerzy Perzanowski (UJ)
  • Barbara Stanosz (UW)
  • Marek Tokarz (UŚ)

  • - Gilbert Harman (Princeton University) - chat

Aktualności
Warto wiedzieć
Organizatorzy
Historia FF
Kraków
Filozofia w Krakowie

Uczestnicy
Streszczenia
Program
Zdjęcia
Teksty

IV Ogólnopolskie Filozoficzne Forum Młodych

Kraków (Akademia Pedagogiczna) 12-14 maja 2006

STRESZCZENIA

Nazwisko Imię Tytuł Streszczenie
Konrad Banicki Stoicka teoria emocji - czy ideał apatii ma charakter neurotyczny? Stoicka teoria wartości oraz ujęcie emocji z uwagi na swój kształt i warunki powstania mogą być podejrzewane o posiadanie neurotycznego charakteru Aczkolwiek ostatecznie okazuje się, że tak nie jest.
Leszek Bukowski Uwagi do pojęcia "tolerancji" Będę rozważał konsekwencje tzw. "klasycznej definicji tolerancji", która brzmi: tolerować X to pozwalać na X i jednoczesnie nie aprobować X.
Piotr Biegasiewicz "Czy możliwa jest demokracja liberalna bez partii liberalnej? Francis Fukuyama a sprawa polska" Według Francisa Fukuyama istnienie partii liberalnej jest warunkiem sine non qua demokracji liberalnej. Tymczasem na obecnej scenie politycznej w Polsce nie ma partii politycznej wyraźnie i niedwuznacznie opowidającej się za liberalizmem.
Błażej Skrzypulec Skłamać czy zginąć, czyli jak poprawnie stosować imperatyw kategoryczny i co z niego wynika Główne punkty wystąpienia: 1. Ukazanie sposobu, w jaki można formułować poprawne maksymy. 2. Zbadanie relacji pomiędzy zakazem kłamstwa i zakazem zabójstwa. 3. Określenie hierarchii wartości postulowanej przez imperatyw. 4. ...
Paweł Wojtanek Oświecenie kontra konfucjanizm - czy możliwy jest dialog Wschodu z Zachodem na polu filozofii? Na początku XX wieku dawano zdecydowaną odpowiedź negatywną. Obecnie nie jest łatwo rozstrzygnąć spór, choć KPCh dopuszcza już dysusje.Jakie są argumenty za i przeciw,próby pogodzenia obu odległych prądów filozoficznych - o tym opowiem podczas wystąpienia.
Maciej Magoński Nietzsche a grecka tragedia Referat będzie poświęcony "Narodzinom tragedii" Nietzschego,m.in. pytaniu czy książka ta ma chrakter filozoficzny, czy tylko literacki, i jak jej literackość ma się do jej filozoficzności.
Leopold Hess "Kosmologia" duszy w etyce Platońskiej Tematem wystąpienia jest koncepcja ładu duszy w filozofii Platona. Przedstawione i porównane zostaną dwie wersje tej koncepcji: z "Gorgiasza" - "ład geometryczny" - i z "Państwa" - "ład polityczny". ...
Katarzyna Kobos Od złożoności funkcjonalnej systemu poznawczego do jedności doświadczenia zmysłowego, czyli o konsekwencjach i niekonsekwencjach funkcjonalizmu w analitycznej filozofii umysłu. W referacie przedstawię argumenty na rzecz funkcjonalistycznej tezy o korelacji przeżyć ze strukturami fizycznymi systemu poznawczego, lecz przeciwko próbie wyjaśnienia jedności doświadczenia zmysłowego poprzez odniesienie do złożoności funkcjonalnej ....
Mateusz Klinowski Logiczna teoria czynu Centralnym zagadnieniem filozofii czynu jest próba wskazania oraz charakterystyki podstaw przypisania sprawstwa. Próbę tą często rozumie się jako pytanie o to, czym jest czyn i jaka jest jego natura. ...
Agata Mancewicz Czy tylko 'znak kredą'? Znaczenie imion własnych; czy w ogóle mają jakiekolwiek znaczenie? Wychodząc od analizy wieloznaczności terminu ‘znaczenie’ (rozumianego zarówno w kategoriach ontologiczno-epistemologicznych jak i semiotycznych) zamierzam nakreślić specyfikę i wyjątkowy charakter kwestii znaczenia imion własnych. ...
Sonia Kamińska Domniemany sceptycyzm Wittgensteina Porównanie dwóch różnych odczytań "Dociekań filozoficznych" Wittgensteina: Kripkego i Putnama.
Joanna Obrębska Algebry zmian dychotomicznych w strukturach czasowych liniowych i dyskretnych a algebry temporalne.. Na wstępie przedstawię algebry zmian dychotomicznych w strukturach czasu liniowego i dyskretnego, a następnie zdefiniuję w nich funktory temporalne G, H.
Katarzyna Bartosiewicz O możliwości rekonstrukcji pewnych logik parakonsystentnych w logikach temporalnych. W referacie przedstawię próbę rekonstrukcji niektórych logik parakonsystentnych w logikach temporalnych. Po przedstawieniu głównych założeń logiki parakonsystentnej i logiki temporalnej, przejdę do prezentacji rekonstrukcji na konkretnych przykładach.
Ryszard Szopa Między teorią rekursji i filozofią Zaprezentuję kilka przykładów, w których wyniki teorii rekursji okazują się istotne przy rozwiązywaniu problemów filozoficznych i vice versa, w których do rozważania problemów teorii rekursji niezbędne jest dokonanie pewnych założeń filozoficznych.
Krzysztof Koruba Wpływ synkretyzmu sztuki na katarktyczną funkcję dzieła na przykładzie komputerowych gier RPG. Teza mojej pracy "Wraz ze wzrostem synkretyzmu łatwiej i mocniej odczuwalne może być katharsis" przedstawiona została na przykładzie popularnych dzisiaj gier RPG. Pojawią się pytania: Czy gra jest sztuką? ...
Bartosz Kaczkowski Dlaczego język nie jest tylko hałasowaniem? Podejmuję analizę podstawowych warunków, jakie muszą być spełnione, aby mogła nastąpić komunikacja. Na jej podstawie wysnuwam dość ogólne wnioski dotyczące relacji język-świat, w szczególności na temat statusu obiektów, do których odnoszą się wyrażenia.
Aleksander Pohl Czy semantyczny paradoks Kripkego może być wyrażony w języku? Przedstawiona zostanie krytyka semantycznego paradoksu Kripkego wraz z rozwiązaniem podstawowych problemów pojawiających się w tym paradoksie.
Magdalena Adamus Analiza heglowskiego pojęcia zmiany w świetle logiki kierunkowej  
Maja Kittel Spór o determinizm i zdania o przeszłości. Spór o determinizm i zdania o przeszłości. Czy pogląd o istenieniu tzw. strzałki czasu jest do utrzymania? Kto miał rację, Arystoteles, głosząc całkowitą asymetrię w czasie między zamkniętą przeszłością a (częściowo) otwartą przyszłością ...
Artur Wieczorek Sri Aurobindo i Pierre Teilhard de Chardin Porównanie koncepcji obu filozofów i ich spojrzenia na ewolucję w perspektywie odmiennych doświadczeń kulturowych.
Piotr Kulicki Gry komputerowe, fundusze unijne i realizm w filozofii W referacie pragnę zwrócić uwagę na rolę modelowania rzeczywistości w różnych dziedzinach życia. Wnioski z jej analizy odniosę do kwestii realizmu w poznaniu filozoficznym.
Joanna Kusiak Czy estetyka polityki? Prawda - Dobro - Piękno. Dyskurs polityczny pomija ostatni element platońskiej triady. Czy analiza estetyczna projektów politycznych może w równoprawny sposób odsłonić przed nami ich istotę i znaczenie? ...
Aneta Rostkowska Schillerowska transformacja Kantowskiej nauki o pięknie ("Listy o pięknie", 1793) Celem pracy jest przedstawienie, jakim zmianom uległa Kantowska koncepcja piękna w "Listach o pięknie" Schillera. W szczególności uwaga skierowana jest na związek doświadczenia piękna z poznaniem, w literaturze przedmiotu na ogół pomijany ....
Agnieszka Zemła Dylemat moralny, czy tylko kłopot z podjęciem decyzji? Wiele sytuacji codziennych jest określanych jako dylematy moralne, a wcale nimi nie są. Podstawą jednych jak i drugich jest 'nadmiar chceń'. Sięgnięcie po teorie etyczne, różne hierarchie wartości, czy narzędzia teorii decyzji może nam pomóc

© 2005 filozofia.org.pl