www.filozofia.org.pl
 
Zaproszeni goście
  • Andrzej Bronk
  • Wojciech Krysztofiak
  • Ryszard Legutko
  • Józef Misiek
  • Adam Olech
  • Jerzy Perzanowski
  • Marek Tokarz
  • Jan Woleński
  • Noam Chomsky (chat)
Uczestnicy
Streszczenia
Program
Zdjęcia
Teksty

STRESZCZENIA

(Uwaga! Ponieważ niektóre zgłoszenia zawierały zbyt długie streszczenia - zostały one "obcięte". Jeśli któryś z autorów chciałby uzupełnić streszczenie, lub przesłać obszerniejszy tekst do opublikowania - proszę o kontakt z administratorem.)

IMIĘ NAZWISKO TEMAT STRESZCZENIE
Agata   Cichońska   Metafora drogi czyli poszukiwanie sensów filozoficznych w rozumieniu człowieka   czytaj tekst streszczenia (PDF)  
Tomasz   Cieślik   "De occulta philosophia" H. C. Agrippy von Nettesheim jako zarys problematyki hernetycznej w filozofii renesansu.   Swoje wystąpienie chciałby poświęcić wprowadzeniu w tajemną filozofię H. C. Agrippy - filozofa i maga doby renesansu- na przykładzie jego najważniejszego dzieła "De occulta philosophia". [...]
Tadeusz   Ciecierski   O zdaniach okazjonalnych i ich eliminacji   Hipoteza Bar-Hillela głosi- że istnieją zdania okazjonalne- które wygłoszone w pewnym kontekście nie mają adekwatnych przekładów na jakiekolwiek zdania nie-okazjonalne. W wystąpieniu poddam twierdzenie to analizie.  
Jakub   Grzyl   Projekt reformy metafizyki w przedkrytycznych pismach Immanuela Kanta   Wychodząc od dysertacji profesorskiej "De mundi..." przedstawię ewolucję Kantowskich poglądów w kwestii metafizyki- szczególną uwagę przywiązując do pojawienia się po raz pierwszy w liście do Marcusa Herza z 21.02.1772 r. [...]  
Leopold   Hess   Czy zło jest tylko pomyłką; - jedność duszy a odpowiedzialność u Platona   Przedmiotem referatu są dwa pytania: czy Platon przyjmował jedną czy wiele dusz w człowieku; czy można być złym z własnej winy; a w szczególności jak te dwie kwestie łączą się ze sobą i z koncepcją eschatologiczną [...]  
Adam   Jurek   O statusie egzystencjalnym przedmiotów sprzecznych.   / W referacie podejmę jeden z wątków Ingardenowskiej ontologii materialnej. Ze względu na systematyczne opracowywanie zagadnień formalno- i egzystencjalno-ontologicznych- często ciekawe do zbadania kwestie materialno-ontologiczne [...]  
Sonia   Kamińska   Brzytwa Occama a Brzytwa Austina   próba odrzucenia nominalizmu na rzecz konceptualizmu w myśli Occama w świetle zakorzenienia uniwersaliów w języku (wg J.L.Austina)  
Zuzanna   Kasprzyk   Dylemat realizmu moralnego i sposób jego usunięcia   Realizmem moralnym jest każda teoria metaetyczna- która w obrębie swojego systemu zawiera trzy charakterystyczne tezy - tezę ontologiczną- zgodnie z którą istnieją fakty moralne- tezę epistemologiczną[ .....]
Piotr   Kaszkowiak   Kilka uwag o problemie zła i pojęciu dobroci Boga   W wystąpieniu spróbuję dokonać analizy problemu zła- tj. pokazać- zbiór jakich tez powoduje powstanie trudności (dla teisty) w wyjaśnianiu faktu istnienia zła- a następnie krytycznie przedstawię możliwe strategie [ ....]
Marta   Kasztelan   Czym jest gender;   Celem niniejszego wystąpienia jest analiza pojęcia gender. Potrzeba wprowadzenia rozróżnienia pomiędzy płcią biologiczną (w języku angielskim sex) a płcią kulturową (w języku angielskim gender) pojawiła się w momencie  
Piotr   Kołodziejczyk   Jaka epistemologia wynika z kognitywistyki;    
Wojciech   Krysztofiak   Egzystencjalizm z punktu widzenia koncepcji aktów mowy  
czytaj pełny tekst streszczenia (PDF)
Maciej   Magoński   "Strusie natury" - Fryderyk Nietzsche na tropach filisterstwa   Przedmiotem mojego referatu będzie próba zastanowienia się nad pierwszym'niewczesnym rozważaniem Fryderyka Nietzschego nad tekstem “David Strauss jako wyznawca i pisarz” [...]
Aleksander   Pohl   Czy Hesperus to Phosphorus; Kripkego krytyka teorii deskrypcji   Celem niniejszej pracy jest analiza krytyki przedstawionej przez Saula Kripkego w pracy "A Puzzle about Belief" dotyczącej teorii deskrypcji.  
Wojciech   Przybysz   Uwagi i spostrzezenia dotyczace teorii praktycznego sumienia (na marginesie teorii obowiazku Immanuela Kanta) Uwagi na temat sensu   1.Polemika z perfekcjonizmem moralnym w teoriach metaetycznych na marginesie kantowskiego rygoryzmu./2.Uzupulnienie definicji transcendentnego przedmiotu w swietle rozwazan o sensie.  
Jakub   Pudełek   Świat Leibniza i diagramy Feynmana   Wystąpienie będzie próbą wykazania- że przy pewnej interpretacji fizyki kwantowej- teza Leibniza o najdoskonalszym z możliwych światów jest niefalsyfikowalna- co z kolei wymaga zmiany pojęcia światów możliwych.  
Marcin   Urbaniak   Czas jako warunek możliwości rozumienia w ujęciu H.- G. Gadamera   Proces rozumienia warunkowany jest zarówno przez dziejową (obiektywną) temporalność podmiotu "zanurzonego" w historii- jak i przez wewnętrzną- indywidualną czasowość konstytuującą istotę podmiotu [...]  
Agnieszka   Urbaniak   LEIBNIZJAŃSKA KONCEPCJA PRZESTRZENI   Chciałabym przedstawić główne zagadnienia dotyczące koncepcji przestrzeni u Gottfrieda Leibniza. Jego myśl postaram się zrekonstruować na podstawie korespondencji z Samuelem Clarkiem reprezentującym stanowisko Newtona. [...]  
Rafał   Wonicki   Racjonalność polityczna - porównanie współczesnych teorii.   Referat dotyczy omówienia i porównania najważniejszych teorii polityczych (libertarianizmu - Gauthier- liberalizmu- Rawls- komunitarianizmu - Taylor)pod kątem występującego w nich paradygmatu racjonalności.  
Iwo   Zmyślony   pragmaty(cysty)czny postulat przezwyciężenia akryterialności klasycznej definicji prawdy   akryterialność klasycznej definicji prawdy (KDP)/skutkuje sceptycyzmem i próbami jej odrzucenia //KDP jest jednak retorsywnie nieeliminowalna//akryterialności KDP nie przezwycięża/ani fundacjonalizm ani kohere  

© 2005 filozofia.org.pl